Menu
Asociace ředitelů základních škol České republiky, z.s.
AŘZŠ
České republiky, z.s.
rozšířené vyhledávání
Asociace ředitelů základních škol
České republiky, z.s.
Naše největší síla leží mezi podnětem a reakcí a říká se jí svoboda volby.
Stephen Covey

Stanovy


Stanovy spolku Asociace ředitelů základních škol České republiky

Preambule

Asociace ředitelů základních škol České republiky, (dále jen AŘZŠ ČR) jako profesní nepolitická organizace sdružuje právnické i fyzické osoby a svoji činnost vyvíjí na území České republiky.

Profesně je zaměřena především na výchovu a procesy základního vzdělávání a současně na všechny další oblasti, které ovlivňují podmínky pro poskytování tohoto stupně vzdělávání.

I.

Základní údaje

 1. Název: Asociace ředitelů základních škol České republiky (AŘZŠ ČR)
 2. Právní forma: spolek
 3. Sídlo: Vřesinská 17, 326 00 Plzeň
 4. IČ: 60449101
 5. Vznik 7. 7. 1994 jako občanské sdružení registrací u Ministerstva vnitra ČR podle zák.č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

II.

Poslání a cíle

Cílem činnosti AŘZŠ ČR je především:

 1. Prosazovat profesní zájmy všech ředitelů základních škol ČR a přispívat tak ke zkvalitňování základního vzdělávání.
 2. Být partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Výboru petičního, pro lidská práva, výchovu a vzdělávání, mládež, tělovýchovu a kulturu Senátu Parlamentu České republiky, Národní rady pro vzdělávání a dalších subjektů v otázkách školské politiky a základního vzdělávání.
 3. Být rovnocenným partnerem pro jednání se zřizovatelskými subjekty.
 4. Být rovnocenným partnerem především vysokých škol připravujících pedagogy a dalších subjektů připravujících a vzdělávajících pedagogy.
 5. Podporovat další vzdělávání ředitelů a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, jejichž činnost je spjata se základním vzděláváním.
 6. Aktivně podporovat spolupráci s mateřskými, středními i vysokými školami a se společenskými organizacemi.
 7. Pro všechny výše uvedené aktivity a cíle, jakož i pro zachování vlastní existence vytvářet potřebné finanční zdroje zajišťující nutnou ekonomickou samostatnost.

III.

právní postavení

 1. AŘZŠ ČR je spolkem fyzických a právnických osob, má právní subjektivitu a může svým jménem zakládat, měnit nebo rušit právní vztahy.
 2. Působnost AŘZŠ ČR je vymezena územím České republiky.
 3. AŘZŠ ČR navenek zastupuje prezident nebo viceprezident AŘZ

IV.

Organizační struktura a orgány AřZŠ ČR

Organizace AŘZŠ ČR respektuje základní územní členění České republiky.

1. Valná hromada AŘZŠ ČR (dále jen VH):

1.1   Je nejvyšším orgánem a schází se k jednání minimálně 1 x za rok.

1.2   Může být svolána rozhodnutím Rady AŘZŠ ČR (dále jen Rada), nebo na žádost alespoň jednoho regionálního zástupce (dále jen RZ).

1.3   Volí Radu a schvaluje počet členů Rady.

1.4   Volí Dozorčí radu AŘZŠ ČR.

1.5   Schvaluje Jednací řád AŘZŠ ČR.

1.6   Schvaluje RZ na základě návrhů z regionů.

1.7   Schvaluje rozpočet AŘZŠ ČR a výsledek hospodaření.

1.8   Schvaluje změny stanov AŘZŠ ČR, včetně změn i zániku AŘZŠ ČR.

1.9   Schvaluje výši členských příspěvků.

1.10 Schvaluje způsoby vytváření a rozdělování finančních prostředků a nakládání s majetkem AŘZŠ ČR.

1.11 Rozhoduje i o všech dalších záležitostech asociace, které si k rozhodování vyhradí.

1.12 Rozhodnutí VH je platné, je-li schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů AŘZŠ ČR.

2. Rada AŘZŠ ČR:

2.1   Je řídícím a pracovním orgánem AŘZŠ ČR, tvoří ji 7-15 členů a je volena na 3 roky.

2.2   Členem rady asociace může být jen ředitel ZŠ.

2.3   Rada volí ze svých členů prezidenta a viceprezidenta (na návrh prezidenta) asociace na 3 roky.

2.4   Jednání Rady řídí prezident AŘZŠ ČR nebo jím pověřený člen Rady.

2.5   Rada pověřuje členy AŘZŠ ČR jednáním za AŘZŠ ČR v otázkách pedagogických, finančních, sociálních, právních a dalších.

2.6   Rada svolává jednání VH.

2.7   Rada podává VH zprávu o činnosti a hospodaření.

2.8   Rozhodnutí Rady jsou závazná po schválení nadpoloviční většinou všech členů Rady.

2.9   Rada stanovuje další kompetence regionálních zástupců.

2.10 Rada může vytvářet pracovní skupiny.

3. Dozorčí rada:

3.1   Dozorčí rada je kontrolním orgánem AŘZŠ. Na dozorčí radu se vztahují ustanovení zákona o kontrolní komisi, není-li
 ve stanovách určeno jinak.

3.2   Je tříčlenná, volená VH  AŘZŠ ČR. Funkční období dozorčí rady je tříleté.

3.3   Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady a má právo ho též odvolat.

3.4   Členství v dozorčí radě není slučitelné s funkcí v radě AŘZŠ.

3.5   Provádí komplexní revizní činnosti a předkládá svá zjištění VH AŘZŠ ČR k rozhodnutí.

3.6   Zaměřuje se především na kontrolu všech stránek hospodaření  AŘZŠ ČR.

4. Regionální zástupce:

4.1   RZ jedná jménem AŘZŠ ČR v příslušném regionu v otázkách, které se týkají regionu.

4.2   RZ koordinuje činnost členů v regionu a současně aktivně spolupracuje s ostatními regionálními orgány.

4.3   RZ může ustavit jako svůj poradní orgán regionální výbor AŘZŠ ČR.

4.4   RZ informuje Radu o činnosti ve svém regionu.

4.5   Další kompetence RZ stanovuje Rada.

5. V rámci činnosti asociace se mohou utvářet dílčí profesní skupiny. Jejich vznik podléhá schválení Radou.

V.

1. Členství, práva a povinnosti, vznik a zánik členství

1. Řádným členem AŘZŠ ČR se může stát prostřednictvím ředitele školy každý ze subjektů, jehož hlavní činností je základní vzdělávání a dále subjekty, jejichž činnost je spjata se základním vzděláváním, pokud se zaváží svým vlastním jménem nebo oprávněným zástupcem dodržovat povinnosti člena; dále jako fyzické osoby ředitelé, zástupci ředitelů a pedagogičtí pracovníci těchto subjektů. Řádným členem se tyto jednotlivé subjekty stanou na základě písemné přihlášky a její písemné registrace (přidělením registračního čísla členovi).

2. Práva člena AŘZŠ ČR:

2.1   Účastnit se VH a hlasovat o všech projednávaných otázkách.

2.2   Být volen za člena všech orgánů AŘZŠ ČR a navrhovat kandidáty k volbě a volit orgány AŘZŠ ČR.

2.3   Podávat návrhy všem orgánům AŘZŠ ČR a žádat jejich projednání.

2.4   Požádat o pomoc AŘZŠ ČR v otázkách školy i svého postavení.

2.5   Být pravidelně informován o činnosti Rady i celé AŘZŠ ČR.

2.6   Mít přístup ke všem materiálům, které AŘZŠ ČR vytvoří nebo získá.

3. Povinnosti člena AŘZŠ ČR:

3.1   Dodržovat stanovy AŘZŠ ČR.

3.2   Respektovat závěry přijaté VH.

3.3   Platit včas příspěvky stanovené VH.

3.4   Být nápomocen orgánům AŘZŠ ČR při plnění úkolů vyplývajících z jejich povinností.

4. Zánik členství:

4.1   Vystoupením člena na základě jeho písemné žádosti.

4.2   Zrušením členství ve lhůtě 6 měsíců od okamžiku, kdy příslušný subjekt přestane splňovat podmínky členství.

4.3   Nezaplacením členského příspěvku do 30 dnů po termínu jeho splatnosti.

4.4   Vyloučením pro porušení stanov AŘZŠ ČR zvlášť hrubým způsobem, přičemž o vyloučení rozhoduje Rada AŘZŠ ČR nadpoloviční většinou všech svých členů.

4.5   Zánikem AŘZŠ ČR jako právnické osoby.

VI.

Hospodaření AŘZŠ ČR

1. Hospodaření AŘZŠ ČR se řídí obecně platnými právními předpisy o hospodaření a zásadami, které příjme VH, jakož i interními předpisy schválenými Radou.

2. Prostředky hospodaření získává AŘZŠ ČR:

a) z členských příspěvků a konferenčních poplatků,
b) z dotací, darů a odkazů.

3. Výdaje AŘZŠ ČR sestávají:

a) z nákladů na pořádání VH, konferencí a odborných akcí včetně vzdělávacích,
b) z režijních nákladů spojených s vlastní existencí AŘZŠ ČR,
c) z nákladů na další akce a aktivity schválené Radou.

4. Pro každý kalendářní rok připraví Rada návrh vyrovnaného položkového rozpočtu, který projednává a schvaluje VH. Rada může v odůvodněných případech uskutečnit finanční operaci odchylně od schváleného rozpočtu, a to do výše 30.000,- Kč. Takovou finanční operaci však musí dodatečně projednat VH na svém nejbližším jednání.

5. Rada pravidelně zpracovává účetní závěrku a předkládá ji dozorčí radě, případně i s daňovým přiznáním pro příslušný finanční úřad.

6. Zprávu o hospodaření schvaluje VH.

7. AŘZŠ ČR z uvedených příjmů a pořízených věcí vytváří majetek, který musí být účetně evidován.

VII.

Zánik AŘZŠ ČR

 1. AŘZŠ ČR zaniká rozhodnutím nadpoloviční většiny členů a zástupců přítomných na VH za předchozího splnění podmínky, že všichni členové AŘZŠ ČR byli prokazatelně seznámeni (dopisem zaslaným na doručenku nebo osobním doručením proti podpisu) s programem VH AŘZŠ ČR, ve kterém byl uveden jako samostatný bod programu jednání a hlasování o zániku AŘZŠ ČR.
 2. Pro případ likvidace ustanoví Rada likvidační komisi, která v souladu s platnými předpisy rozhodne o majetku AŘZŠ ČR.
 3. V ostatních případech AŘZŠ ČR zaniká podle platných zákonů.

VIII.

Závěrečná a společná ustanovení

 1. Písemnosti dotýkající se existence a podstaty AŘZŠ ČR vždy podepisuje prezident nebo viceprezident a jeden člen Rady, v případě nepřítomnosti nebo nedostupnosti prezidenta nebo viceprezidenta vždy dva členové Rady.
 2. Běžnou agendu, jíž se pro účely těchto úkonů rozumí korespondence nezakládající práva a povinnosti AŘZŠ ČR jejich změny nebo závazky, podepisuje jeden z členů Rady.
 3. Tyto stanovy AŘZŠ ČR byly schváleny 46. Valnou hromadou v Zaječí dne 13. října 2016. 

 

                     Hana Stýblová                                                                                        Pravoslav Němeček
                  prezident AŘZŠ ČR                                                                               viceprezident AŘZŠ ČR

Dokumenty

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Užitečné informace,
které by Vás mohly zajímat!

Asociace ředitelů základních škol České republiky, z.s.