Ustanovení KEŘ

Pravidla  KLUBU EMERITNÍCH ŘEDITELŮ

PREAMBULE

Klub emeritních ředitelů (dále jen KEŘ) se ustavuje jako součást Asociace ředitelů základních škol České republiky (dále jen AŘZŠ). Jeho cílem je i nadále aktivně působit v AŘZŠ i jejích orgánech, při maximálním využitím schopností a zkušeností členů v zájmu zlepšování podmínek základního vzdělávání. 

POSLÁNÍ A CÍLE

Jsou v souladu s posláním a cíli AŘZŠ. 

PRÁVNÍ POSTAVENÍ

 1. KEŘ nemá samostatnou právní subjektivitu, ale zprostředkovanou přes AŘZŠ.
 2. Působnost KEŘ je ve shodě s AŘZŠ vymezena územím České republiky. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ORGÁNY

 1. Vedení KEŘ je dvoučlenné – předseda a místopředseda.
 2. V čele KEŘ je předseda volený z řad členů KEŘ vždy na dvouleté období.
 3. Předsedu zastupuje místopředseda rovněž volený na dvouleté období z řad členů KEŘ. 

VZTAH K VEDENÍ AŘZŠ

 1. Předseda KEŘ se zúčastňuje jednání rady AŘZŠ.
 2. Všichni členové KEŘ jsou členy AŘZŠ.
 3. Členové KEŘ se pravidelně zúčastňují, podle svých schopností a možností, aktivit AŘZŠ a rovněž i jednání valných hromad. 

ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI, VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ

 1. Členství

Řádným členem KEŘ se může stát člen AŘZŠ, který:

      a) je řádným členem AŘZŠ a má zájem o členství v KEŘ,
      b) ukončil svou ředitelskou dráhu,
      c) je připraven dodržovat stanovy AŘZŠ i Pravidla KEŘ.

Dokladem členství v KEŘ je průkazka člena s pořadovým číslem

      2. Práva a povinnosti:
   
          a) Práva:

             - zúčastňovat se všech jednání KEŘ a hlasovat ve všech projednávaných otázkách,
             - být volen do orgánů AŘZŠ a KEŘ
             - být pravidelně informován o aktuálním dění

          b)  Povinnosti:

             - dodržovat stanovy AŘZŠ a Pravidla KEŘ
             - respektovat závěry z jednání KEŘ a AŘZŠ
             - být nápomocen při plnění úkolů vyplývajících z povinností AŘZŠ a KEŘ 

        3. Zánik členství:

        a) vystoupením z KEŘ na základě písemného sdělení,
        b) vyloučením pro porušení stanov AŘZŠ nebo Pravidel KEŘ,
        c) zánikem AŘZŠ,
        d) úmrtím. 

HOSPODAŘENÍ KEŘ

 1. Hospodaření KEŘ není postaveno na placení členských příspěvků.
 2. Ostatní otázky hospodaření jsou realizovány prostřednictvím AŘZŠ. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Tato Pravidla byla schválena radou AŘZŠ dne 18. 8. 2014.

 

                                                                                                                               Hana Stýblová,
                                                                                                                               prezidentka AŘZŠ ČR                                                                 

 

Copyright © 2019 TechUp, s.r.o. All Rights Reserved Asociace ředitelů základních škol.